مشتریان ایرانی

Refrences in Iran

 

شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی – البرز- جایگاه شرکتی

شرکت پیشگامان صنعت نفت جایگاه جهان آرا شهریار

جایگاه سوخت شرکت ارجان سوخت بهبهان

شرکت انرژی سازان عصر جدید جایگاه اختصاصی161

شرکت ملی پخش فراوردهای نفتی – البرز

شرکت پیشگامان صنعت نفت جایگاه بهاران شهریار

دستگاه نصب شده در جایگاه سوخت پروین 224

شرکت مارال ستاره – جایگاه سوخت بزرگراه قم کاشان

شرکت انرژی سازان عصر جدید جایگاه سوخت پروین 224

جایگاه سوخت شرکت مارال ستاره- بزرگراه قم کاشان