تیم ما

سید حسن روضاتی

(+98) 21 - 752 31 102
(+98) 912 017 0683
sh.rozati@cst-co.com

سید احمد عابدی

(+98) 21 - 752 31 106
(+98) 912 017 0682
a.abedi@cst-co.com

حسین کهتری

(+98) 21 - 752 31 109
(+98) 912 017 0681
h.kehtari@cst-co.com

مهدی دانش

(+98) 21 - 752 31 000
info@cst-co.com

هادی اکبری

(+98) 21 - 752 31 101
(+98) 912 017 0684
h.akbari@cst-co.com

امیر حسین محمد زاده

(+98) 21 - 752 31 107
(+98) 912 017 0685
a.mohammadzadeh@cst-co.com

علی مصری پور

(+98) 21 - 752 31 112
(+98) 912 017 0686
a.mesripour@cst-co.com